Teen työtä, jolla on tarkoitus – mistä elementeistä syntyy työn merkityksellisyys?

Miten rakennetaan positiivinen työfiilis? Entä miten ylläpidetään ihmisten motivaatiota ja luodaan kokemusta työn merkityksellisyydestä?

Näihin kysymyksiin liian suoraviivaisten ja yksinkertaisten vastausten esittäminen olisi naiivia. Elämme kompleksisessa maailmassa ja myös työntekijäkokemukseen vaikuttavat tekijät ovat monimutkaisia.

Työfiilikseen, työmotivaatioon ja työntekijäkokemukseen vaikuttaa lukuisa määrä niin henkilökohtaisella tasolla, työtehtävätasolla, työyhteisötasolla kuin organisaatiotasollakin ilmeneviä tekijöitä.

Työntekijäkokemukseen vaikuttavat niin päivittäiset työpaikan tapahtumat ja niistä muodostuva ”työpäiväkokemus” kuin myös pidemmällä aikavälillä koostuva kokemus oman osaamisen, työtehtävien ja uran kehittymisestä juuri tässä työssä ja tässä työyhteisössä.

Keskeisiä työntekijäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa asiallinen johtaminen, kehittymis- vaikutusmahdollisuudet, oikeudenmukaisuuden kokemus, kohtuullinen palkka kannustava ja psykologisesti turvallinen työyhteisö sekä tärkeiksi koetut tavoitteet ja päämäärät organisaatiolla.

Nämä kaikki yhdessä luovat tai syövät ihmiselle kokemusta työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä. Kokemus oman työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä onkin keskeinen ihmisen motivaatioon ja työntekijäkokemukseen vaikuttava tekijä – teenkö työtä, joka on tekemisen arvoista ja teenkö sitä työympäristössä, joka arvostaa työtäni. Ilman kokemusta työn merkityksellisyydestä ja sisäisestä motivaatiosta, ihminen on kuin auto ilman bensiiniä. Motivaatio on bensiini, joka laittaa ihmisen liikkeelle, mutta ilman bensiiniä matkanteko on melko raskasta.

Mistä muodostuu kokemus työn merkityksellisyydestä?

Uusiseelantilainen Marjolein Lips-Wiersma on omassa ”merkityskartassaan” nostanut esille neljä keskeistä tekijää, joista kokemus työn merkityksellisyydestä syntyy.

  • Autenttisuus. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta olla oma aito itsensä työssään ja työpaikallaan. Autenttisuus tarkoittaa myös sitä, että voi tehdä omien arvojensa mukaista työtä. Teemaan liittyy myös viime aikoina paljon esillä ollut ajatus psykologisesta turvallisuudesta omassa työssään ja yhteisössään.
  • Oman potentiaalinsa hyödyntäminen. Tähän liittyy ajatus oman osaamisensa laittamisesta hyötykäyttöön riittävän laaja-alaisesti, mutta myös mahdollisuus oman osaamisensa kehittämiseen ja kasvattamiseen. Mielekkäät ja omaa osaamista vastaavat työtehtävät ovat yksi keskeisimpiä asioita, joita ihmiset työltään odottavat ja toivovat.
  • Yhteenkuuluvuus. Työyhteisön ja ympärillä olevien ihmisten merkitys työn merkityksellisyyden kokemuksen syntymiseen on erittäin suuri.  Mielekäskin työ muuttuu helposti täysin sietämättömäksi toimimattomassa työyhteisössä.
  • Muiden palveleminen. Työtä tehdään lähtökohtaisesti muita ihmisiä varten. Siksi olisikin tärkeää omassa työssään nähdä, ketkä omasta työstä hyötyvät ja ketä omalla työllä ollaan palvelemassa. Usein kuitenkin tuotanto ja tarve ovat nykytyöelämässä turhan kaukana toisistaan.

Tunnistatko sinä näitä tekijöitä omassa työssäsi? Entä miten sinä voisit lisätä merkityksellisyyden elementtejä omien alaistesi, kollegojesi, esimiestesi tai asiakkaittesi työhön? Suosittelen muistamaan neljän V:n mallin merkityksen johtamiseen liittyen: välitä, valtuuta, viesti ja viitoita.

  • Välitä ihmisistä ympärilläsi. Ole ihminen ihmiselle. Arvosta omaa ja muiden työtä ja arvostaa tekijöitä työn taustalla.
  • Valtuuta. Anna vapauksia ja vaikutusmahdollisuuksia. Anna valtuudet tehdä päätöksiä ja mahdollisuus tehdä työtä tekijöille itselleen parhaalla mahdollisella tavalla.
  • Viesti. Muista viestiä siitä, millaisia tavoitteita ja päämääriä työssänne edistätte. Muista vastata ei pelkästään mitä ja miten -kysymyksiin, vaan myös miksi-kysymyksiin. 
  • Viitoita tie omalla esimerkilläsi. On vaikea motivoida ja innostaa muita, jos et itse ole motivoitunut omasta työstäsi. Kaiva siis itse esiin henkilökohtaiset motivaationlähteesi työstäsi – sen jälkeen voit aidosti johtaa myös muiden motivaatiota.

Luodaan näillä ohjeilla yhdessä merkityksellisempää työelämää.


Kirjoittaja Jaakko Sahimaa on organisaatiopsykologi, jonka missiona on tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää niin yksilö-, organisaatio kuin yhteiskuntatasollakin. Sahimaa työskentelee HRM Partnersilla ja johtaa Meaningful Work Finland ry:tä. Psykologin vastaanottotyötä Sahimaa tekee Terveystalolla. www.jaakkosahimaa.fi

Sahimaa kirjoittaa kirjoittajakollegoidensa Tapio Aaltosen ja Pirjo Ahosen kanssa kirjaa Johda Merkitystä, joka julkaistaan helmikuussa 2020. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen teos siitä, miten johtaja ja esimies voivat luoda merkityksellisyyttä yksilöille, tiimeille ja koko organisaatiolle.


Lisää työn merkityksellisyydestä